สภาสงฆ์ให้พรหลุมของคนบาปด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา